Regulamin konferencji Open Source Day

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem Konferencji „Open Source Day 2017″ („Konferencja”) jest Linux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-017), Al. Jerozolimskie 123A
2.Celem Konferencji jest popularyzacja technologii informatycznych opartych o otwarty kod źródłowy.
3.Konferencja odbywa się̨ w dniu 17.05.2017 roku w hotelu Marriott w Warszawie. Udział uczestników jest bezpłatny.
4. Prawo udziału w Konferencji mają osoby, które spełnią warunki określone szczegółowo w niniejszym regulaminie. Osoby uczestniczące w Konferencji zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każdą z osobna „Uczestnikiem”.
5. Konferencja nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.)
6.Każdy Uczestnik Konferencji ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Konferencji i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

II. OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA RZECZY I WPROWADZANIA OSÓB NA TEREN KONFERENCJI

1. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji, a także posiadania przez Uczestników podczas Konferencji:
a) broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
b) Zabrania się wnoszenia na Teren Konferencji i posiadania przez Uczestników w trakcie Konferencji innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych lub innych mogących stwarzać́ niebezpieczeństwo dla Uczestników.
2.Przedmioty wymienione wyżej, przed wejściem na teren Konferencji mogą̨ być́ przekazane przez Uczestnika do szatni lub Organizatora na czas trwania Konferencji.
3.W przypadku ujawnienia wniesienia rzeczy niebezpiecznych lub osób niezarejestrowanych, Organizator ma prawo usunąć́ takiego Uczestnika z Terenu Konferencji.

III. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

1. Każdy Uczestnik Konferencji jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Konferencji, a w szczególności przestrzegać́ postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również̇ bezzwłocznie stosować́ się̨ do poleceń́ pracowników organizatora i osób z obsługi Konferencji.
2. Organizator może także odmówić́ zarówno wstępu, jak i przebywania na Konferencji osobom, których zachowanie może stanowić́ zagrożenie dla innych Uczestników Konferencji.
3. Uczestnik Konferencji w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Konferencji powinien:
a) natychmiast powiadomić́ przedstawicieli Organizatora;
b) bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników ochrony lub przedstawicieli Organizatora;
c) unikać wywoływania paniki;
d) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

IV ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

1.Warunkiem koniecznym wstępu na Konferencję jest:
a) ukończenie 18 roku życia
b) dokonanie rejestracji w systemie rejestracyjnym konferencji udostępnionym na stronie www.opensourceday.pl
c) akceptacja niniejszego Regulaminu
d) uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa od Organizatora (pozytywnej weryfikacji zgłoszenia). Potwierdzenie jest wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) na adres uczestnika podany w procesie rejestracji. Weryfikacja zgłoszeń zostanie przeprowadzona maksymalnie do tygodnia poprzedzającego wydarzenie. Potwierdzenie uczestnictwa wysyłane jest w oddzielnej wiadomości e-mail.
e) wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora Konferencji – Linux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 123A, 00-117 Warszawa oraz Partnerów Konferencji wymienionych na stronie www.opensourceday.pl zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144,  poz. 1204 z późn. zm.), co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
d) do zarejestrowanych uczestników konferencji mogą być wysyłane inne informacje związane z konferencją , w tym informacje o charakterze marketingowym.
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów związanych z organizacją i zapewnieniem pełnego uczestnictwa w konferencji Open Source Day 2017, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, ze zm.), co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
f) Rejestracja, akceptacja Regulaminu Konferencji i uczestnictwo w Konferencji są dobrowolne.
2. Podczas procesu rejestracji konieczne jest podanie:
a) imienia i nazwiska
b) służbowego adresu e-mail
c) nazwy pracodawcy
d) numeru telefonu
e) akceptacja regulaminu
3. Każdy zarejestrowany i zaakceptowany uczestnik Konferencji ma prawo do uczestniczenia w warsztatach organizowanych podczas konferencji.
Zgłoszenia na warsztaty akceptowane są niezależnie od akceptacji uczestnictwa w samej konferencji.
4. Ilość miejsc na warsztatach jest limitowana

VI. SPRAWY POZSTAŁE

1. Reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Konferencji można składać w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konferencji, w szczególności pisemnie na następujący adres organizatora
2. Wszystkie wnioski przed konferencją winny być składane do menedżera konferencji na adres ks@opensourceday.pl
3. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacji Konferencji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora. Organizator może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Konferencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, poprzedzoną poinformowaniem z 7- dniowym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu Uczestników, drogą wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika przy rejestracji.
5. Organizator zastrzega prawo na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, w celu złożenia i realizacji wniosków o uczestnictwo i zapewnienia obsługi konferencji.
6. Informujemy, że każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia złożenie wniosku o uczestnictwo i uczestnictwo w konferencji.